Milieu en MVO

We hebben wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor import en recycling van verpakkingsmaterialen, import van elektronica en batterijen. We zijn aangesloten bij El-Kretsen, de Environmental Protection Agency en FTI (Packaging and Newspaper Collection).

INF Bedrijf AB GEDRAGSCODE

Deze gedragscode is gebaseerd op de hoogste internationaal aanvaarde normen en elke fabrikant garandeert dat de voorwaarden en convenanten hierin van toepassing zijn binnen zijn eigen productiefaciliteiten en alleen op zijn onderaannemers .

1. ALGEMEEN PRINCIPE

1.1 Alle fabrikanten die zijn gecontracteerd om producten te vervaardigen voor INF Company AB moeten werken in volledige overeenstemming met de lokale en nationale wetten van hun respectieve landen en met alle andere toepasselijke wet- en regelgeving.

De vereisten van deze gedragscode zijn minimumvereisten en beperken geen gunstiger beleidsnormen.

1.2 INF Company AB doet alleen zaken met bedrijven die gezonde en ethische praktijken hanteren, de kans op belangenverstrengeling minimaliseren, het geven of ontvangen verbieden geschenken en fooien en die het grootste belang hechten aan waarheid en volledige openheid.

2. JURIDISCHE EN ETHISCHE BEDRIJFSPRAKTIJKEN

Fabrikanten en aannemers moeten volledig voldoen aan alle toepasselijke lokale, staats-, federale, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften, inclusief maar niet beperkt tot , die met betrekking tot lonen, uren, arbeid, gezondheid en veiligheid, en immigratie.

Fabrikanten en aannemers moeten ethisch handelen in hun zakelijke praktijken.

3. KINDERARBEID

Kinderen of minderjarigen die de door de lokale wetgeving vastgestelde minimale arbeidsleeftijd niet hebben bereikt of die de leerplicht hebben voltooid of jonger zijn dan 15 jaar ( of 14 jaar in de landen waarnaar wordt verwezen in artikel 2.4 van ILO-verdrag nr. 138). Werknemers jonger dan achttien (18) mogen niet worden ingezet bij werk met gezondheids- of veiligheidsrisico's.

4. DWANGARBEID

INF Company AB zal geen producten of onderdelen daarvan kopen van fabrikanten die gebruik maken van dwangarbeid, gevangenisarbeid, contractarbeid of uitbuiting van schuldslavernij, en personeel zijn niet verplicht om "obligaties" of originele identiteitspapieren te posten bij het betreden van het bedrijf of hun fabrikanten toe te staan ​​dit te doen.

5. GEZONDHEID EN VEILIGHEID

5.1 De werkomgeving moet veilig en gezond zijn en de fabrikant dient adequate maatregelen te nemen om ongevallen en schade aan de gezondheid te voorkomen die verband houden met of optreden in het verloop van het werk door de oorzaken van de risico's die inherent zijn aan de werkomgeving te minimaliseren.

5.2 Schone badkamers en toegang tot drinkbaar water moeten beschikbaar zijn voor alle werknemers. Als er slaapzalen zijn voor werknemers, moeten deze schoon en veilig zijn, voorzien in de basisbehoeften en voldoende verlicht en geventileerd zijn. Als de leverancier huisvesting voor werknemers ter beschikking stelt, moet deze veilig en hygiënisch zijn en voldoende persoonlijke privacy en ruimte bieden.

5.3 Brandalarm, nooduitgangen en brandblussers dienen beschikbaar en opgehangen te zijn en dienen regelmatig te worden onderhouden, opgeladen en geïnspecteerd. Uitgangen moeten een ordelijke ontsnapping mogelijk maken in geval van brand of andere calamiteiten. Nooduitgangen moeten worden geplaatst en duidelijk gemarkeerd in alle delen van de faciliteiten en slaapvertrekken van de fabrikant.

Nooduitgangen moeten te allen tijde vrij zijn.

5.4 De fabrikant dient ten minste één goed gevulde en gemakkelijk toegankelijke EHBO-doos in elke werkruimte of slaapzaal te hebben.

6. VRIJHEID VAN VERENIGING

De fabrikant erkent en respecteert de rechten van werknemers om zich vrij te verenigen en collectief te onderhandelen in overeenstemming met de wetten van de landen waarin ze werken.

7. DISCRIMINATIE EN GELIJKE BEHANDELING

De fabrikant mag geen discriminatie toepassen of ondersteunen op het gebied van werk, compensatie, toegang tot training, promotie, ontslag of pensionering op basis van ras, huidskleur, kaste, nationaliteit afkomst, religie, handicap, geslacht, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond, politieke overtuiging, moederschap. , burgerlijke staat of leeftijd.

8. INTIMIDATIE

De fabrikant mag zijn werknemers niet onderwerpen aan lijfstraffen, intimidatie of fysiek, seksueel, psychisch of verbaal geweld. Ook kan de fabrikant geen geldboetes gebruiken als disciplinaire praktijk. Gedrag, inclusief gebaren, taal en fysiek contact dat seksueel dwingend is.